RYZYKO PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 9 =
Link
3 + 9 =
dab
Szanowni Państwo,
w związku z informacjami uzyskanymi z oficjalnych stron internetowych Delegatury WIOŚ w Piotrkowie Trybunalskim dotyczącymi codziennego monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza prowadzonego na podstawie stacji Piotrków-Krakowsie Przedmieście 13 Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 oraz średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego dnia 26.03.2021 r.
 
WYSTĘPUJE WYSOKIE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUDZKIEGO.
    Środki ostrożności jakie powinna podjąć ludność na obszarze objętym alertem:
•    Należy unikać lub ograniczenia do minimum zbyt długiego przebywania na otwartej przestrzeni zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia.
•    Należy pozostać w pomieszczeniach zamkniętych.
•    Należy unikać dużych wysiłków fizycznych na otwartym powietrzu.
•    Należy stosować się do zaleceń lekarskich.
•    W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.
•    Nie należy wietrzyć mieszkań oraz pomieszczeń służących do nauki, pracy itp.
    Możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych:
•    Pył zawieszony PM10 i PM2,5 działa drażniąco na śluzówki dróg oddechowych, po przedostaniu się do płuc niszczy ich komórki, co może spowodować przedostawanie się płynów do tkanki płucnej. Bardzo drobny pył zawieszony PM2,5 ma zdolność wnikania w płucach do naczyń krwionośnych w wyniku czego następuje ich uszkodzenie.
•    Skutkami zdrowotnymi narażenia na bardzo wysokie stężenia pyłu zawieszonego mogą być alergie, długotrwały napadowy kaszel, zapalenie oskrzeli, stany zapalne dróg oddechowych, przewlekłe stany zapalne dróg oddechowych, astma, katar sienny, zapalenie arergiczne spojówek. Możliwe jest zaostrzenie chorób układu krwionośnego, w tym również powstawanie zakrzepów. Dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał serca) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc.
    Kontaktowy numer telefonu do informowania o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi - 987.
    Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie WIOŚ w Łodzi : http://www.wios.lodz.pl


Wyniki pomiarów zanieczyszczenia powietrza można śledzić na bieżąco na stronach internetowych: www.powietrze.lodzkie.pl www.powietrze.gios.gov.pl oraz www.wios.lodz.pl
 
← powrót